DOW, MATERIAŁ POUFNY Obowiązek ujawnienia na mocy kalifornijskiej ustawy o przejrzystości

UJAWNIENIA WYMAGANE ZGODNIE Z KALIFORNIJSKĄ USTAWĄO PRZEJRZYSTOŚCI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Z 2010 R.

Dow Chemical Company („Dow”) jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i zobowiązuje się do promowania odpowiedzialnego społeczniepostępowania odpowiadającego 10 powszechnie przyjętym zasadom, w tym zasadom związanym z prawami człowieka i pracą: (4) eliminacja wszystkich form pracy przymusowej i (5) skuteczne zniesienie pracy dzieci. Zasady te sąobecne w całym diamentowym standardzie – („Kodeksie”). Wszyscy pracownicy Dow i jej spółek zależnych, w tym ci, którzy ponosząbezpośrednią odpowiedzialność za zarządzanie łańcuchem dostaw, powinni wiedzieć i stosować się do niniejszego Kodeksu. Rygorystyczne szkolenie dotyczące treści i stosowania Kodeksu jest obowiązkowe dla każdegopracownika, a każdy pracownik musi okresowo stwierdzić, że zapoznał sięz Kodeksem i wyraża zgodę na jego przestrzeganie. Dow poważnie traktuje i całościowo bada wszelkie potencjalne naruszenia przepisów prawnych lub Kodeksu w sposób uczciwy, poufny i sprawiedliwy. Gdy potwierdzi sięnaruszenie Kodeksu przez pracownika, zwołuje się odpowiedni zespółzarządzający w celu dokonania przeglądu wyników dochodzenia i ustalenia ostatecznego wyniku. Stosownie do powagi naruszenia środek dyscyplinarny może obejmować słowne lub pisemne ostrzeżenie, zawieszenie z wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, utratę lub obniżenie premii lub opcji na akcje, degradację lub za najpoważniejsze lub powtarzające się czyny – rozwiązanie stosunku pracy. W Kodeksie Dow stwierdza się:

Poszanowanie praw i godności człowieka jest podstawą naszej działalności.

  • Nie stosujemy pracy przymusowej bądź niedobrowolnej.
  • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie pracy dzieci.

Zobowiązanie firmy Dow na tym jednak się nie kończy. W tym celu w marcu 2011 r. Dow przedstawił swój Kodeks postępowania w biznesie dla dostawców („Kodeks dostawcy”), w którym jasno sformułowanopodstawowe zasady postępowania dostawców podczas pracy z firmą Dow. W marcu 2011 r. Kodeks dostawcy został rozesłany do ponad 35 000 dostawców Dow i zamieszczony na stronie Dow.com. W Kodeksie dostawcy określono między innymi oczekiwania firmy Dow dotyczące praw człowieka i pracy:

  • Brak pracy przymusowej i niedobrowolnej: Dostawcy nie będą stosować pracy przymusowej ani niedobrowolnej, w tym pracy więźniów, pracy wykonywanej przez tymczasowych stażystów, pracy osób, którym ograniczono swobodę lub pracy niewolniczej.
  • Brak nękania i nadużywania w pracy:Dostawcy dopilnują, aby ich pracownicy nie byli narażeni na psychiczne, werbalne, seksualne lub fizyczne nękanie lub na jakąkolwiek formę nadużycia i będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących nękania i nadużywania pracowników.
  • Brak pracy dzieci: Dostawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących pracy dzieci.
  • W Kodeksie dostawcy również określono szczegółowo oczekiwania firmy Dow dotyczące systemów i procedur dostawców w celu zapewnienia zgodności dla siebie i swoich dostawców oraz potencjalne konsekwencje niezgodności:

  • Zgodność: Firma Dow oczekuje od dostawców wdrożenia systemów i mechanizmów kontroli w celu promowania zgodności z obowiązującymiprzepisami prawa i zasadami określonymi w tym Kodeksie, w tym polityk, mechanizmów szkoleń, monitorowania i kontroli. Dostawcy powinni równieżstosować te lub podobne zasady wobec podwykonawców i dostawców, z którymi współpracują przy dostarczaniu towarów i świadczeniu usług na rzecz firmy Dow. Dow zastrzega sobie prawo do oceny i monitorowania przestrzegania przez dostawców niniejszego Kodeksu. Od dostawców, którzy nie przestrzegają niniejszego Kodeksu, oczekuje się wprowadzenia w życiedziałań naprawczych, a w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę do współpracy w przyszłości.

Większość standardowych szablonów zamówień zakupu i kontraktów firmy Dow została zaktualizowana, aby uwzględnić nowe postanowienia w zakresie przestrzegania przez dostawców Kodeksu dostawcy, tak aby wszyscy nowi dostawcy Dow przestrzegali Kodeksu dostawcy. Wraz z przedłużaniemistniejących umów firma Dow zamierza dodać podobne przepisy. Ponadto w ramach kolejnych etapów wdrażania Kodeksu dostawcy przez firmę Dow oraz w sytuacji, gdy dostawcy staną się bardziej znani, Dow obecnie ocenia, czy będzie wymagać poświadczeń zgodności, samoocen i/lub kontroli zgodności. Firma Dow stosuje rygorystyczny wewnętrzny proces kwalifikacji w odniesieniu do nowych dostawców. Nie podjęto jeszcze decyzji, czy weryfikowane będą przyszłe oceny, czy przeprowadzane będą kontrole dostawców przez niezależne podmioty zewnętrzne lub czy kontrole będąniezapowiedziane.