Toelichting Transparancy Act van Californië (Wet op transparantie)

TOELICHTINGEN VEREIST OVEREENKOMSTIG DE CALIFORNISCHE TRANSPARANCY IN SUPPLY CHAINS ACT VAN 2010 (WET OP TRANSPARANTIE IN TOELEVERINGSKETENS)

The Dow Chemical Company ("Dow") is een ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties en streeft ernaar maatschappelijk verantwoord gedrag te bevorderen dat aansluit bij de 10 universeel geaccepteerde principes, waaronder die met betrekking tot mensenrechten en arbeid: (4) de eliminatie van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid en (5) de effectieve afschaffing van kinderarbeid. Deze principes zijn verweven in de Diamond Standard — (de "Code"). Alle medewerkers van Dow en haar dochterondernemingen, met inbegrip van die met directe verantwoordelijkheid voor het beheer van de toeleveringsketen, worden verwacht deze code te kennen en in acht te nemen. Een gedegen opleiding over de inhoud en toepassing van de Code is verplicht voor elke medewerker, en elke medewerker moet periodiek erkennen dat hij of zij de Code heeft gelezen en zich eraan zal houden. Dow neemt alle mogelijke inbreuken op de wet of Code serieus en onderzoekt deze op een respectvolle, vertrouwelijke en eerlijke manier. Wanneer een bewering van een overtreding van de Code door een medewerker wordt gestaafd, wordt een geschikt managementteam bijeengeroepen om de onderzoeksresultaten te beoordelen en een definitieve uitkomst vast te stellen. In overeenstemming met de ernst van de overtreding kan de discipline bestaan uit een mondelinge of schriftelijke waarschuwing, opschorting met of zonder betaling, verlies of vermindering van bonus- of aandelenopties, demotie of, voor de ernstigste misdrijven of herhaaldelijk wangedrag, beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de Code van Dow is het volgende opgenomen:

Respect voor mensenrechten en waardigheid is een hoeksteen van ons bedrijf.

  • We maken geen gebruik van gedwongen of onvrijwillige arbeid.
  • We voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake kinderarbeid.

De inzet van Dow eindigt hier echter niet. Dow onthulde in maart 2011 haar gedragscode van het bedrijf ten aanzien van leveranciers (de "Leverancierscode"), dat de basisprincipes voor leveranciersgedrag duidelijk uiteenzet wanneer gewerkt wordt met Dow. De Leverancierscode werd in maart 2011 verzonden naar meer dan 35.000 Dow-leveranciers wereldwijd en gepubliceerd op Dow.com. De Leverancierscode bevat onder andere de verwachtingen van Dow ten aanzien van mensenrechten en arbeid:

  • Geen gedwongen en verplichte arbeid: Leveranciers zullen geen gebruikmaken van gedwongen of onvrijwillige arbeid, met inbegrip van gevangenisarbeid, contractarbeid, gedwongen tewerkstelling of slavenarbeid.
  • Geen intimidatie en misbruik van arbeid: Leveranciers zullen ervoor zorgen dat hun werknemers geen psychische, mondelinge, seksuele of fysieke intimidatie of enige vorm van misbruik ondergaan, en zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake intimidatie en misbruik van werknemers.
  • Geen kinderarbeid:Leveranciers zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake kinderarbeid.
  • De leverancierscode omvat ook de verwachtingen van Dow betreffende leverancierssystemen en -procedures om de naleving voor zichzelf en voor haar leveranciers te waarborgen, en de mogelijke gevolgen van niet-naleving:

  • Naleving: Dow verwacht dat leveranciers systemen en controles implementeren ter bevordering van de naleving van de toepasselijke wetten en de principes die in deze Code zijn uiteengezet, inclusief beleid, training, monitoring en auditmechanismen. Leveranciers moeten deze of soortgelijke principes ook toepassen op de onderaannemers en leveranciers waarmee ze samenwerken bij het aanbieden van goederen en diensten aan Dow. Dow behoudt zich het recht voor om de naleving van deze code door leveranciers te beoordelen en te controleren. Van leveranciers die deze Code niet naleven, wordt verwacht dat zij corrigerende maatregelen uitvoeren anders komen ze niet in aanmerking voor toekomstige activiteiten.

De meerderheid van Dow's standaard inkooporders en contractsjablonen zijn bijgewerkt om nieuwe bepalingen op te nemen om de naleving van de Leverancierscode door leveranciers te verplichten, met als doel dat alle nieuwe Dow-leveranciers moeten voldoen aan de Leverancierscode. Dow beoogt soortgelijke bepalingen toe te voegen als bestaande contracten moeten worden vernieuwd. Als onderdeel van de volgende fasen van Dow’suitrol van de Leverancierscode en naarmate Leveranciers hier meer vertrouwd mee raken, evalueert Dow daarnaast momenteel het eventueel vereisen van nalevingscertificeringen, zelfbeoordelingen en/of nalevingsaudits. Momenteel maakt Dow gebruik van een streng intern leverancierskwalificatieproces voor nieuwe leveranciers. Er zijn nog geen beslissingen genomen over de vraag of toekomstige beoordelingen worden gecontroleerd of leveranciersaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke derden, of dat de audits onaangekondigd zullen zijn.