Gebruiksvoorwaarden

LET OP: Hoewel de informatie en aanbevelingen op deze internetsite (hierna "Informatie" genoemd) te goeder trouw worden voorgelegd en verondersteld worden correct te zijn, geeft The Dow Chemical Company geen verklaringen of garanties over de volledigheid of juistheid van de Informatie.

Informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de personen die deze Informatie ontvangen, hun eigen beslissing maken over de geschiktheid voor hun doeleinden voorafgaand aan het gebruik. In geen geval is The Dow Chemical Company aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen in de Informatie of het product waarop de Informatie betrekking heeft.

Niets van hetgeen hierin is vervat, moet worden uitgelegd als een aanbeveling om een product, proces, apparaat of formulering te gebruiken in strijd met een octrooi. The Dow Chemical Company verklaart of garandeert niet, uitdrukkelijk of impliciet, dat het gebruik hiervan geen octrooi zal schenden.

GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VAN EEN ANDERE AARD, WORDEN GEMAAKT MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF HET PRODUCT WAAR DE INFORMATIE NAAR VERWIJST.

The Dow Chemical Company verbindt zich er niet toe Informatie bij te werken of te corrigeren die op het internet of op deze wereldwijde webserver wordt weergegeven. Externe sites zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en beleid, en worden niet geregeld door Dow's privacybeleid, gebruiksvoorwaarden, toegankelijkheidsverklaring of andere voorwaarden en beleid.