Termeni de utilizare

NOTIFICARE: Deși informațiile și recomandările de pe acest site de Internet (denumite în continuare „Informații") sunt prezentate cu bună-credință și se consideră a fi corecte, The Dow Chemical Company nu face declarații şi nu oferă garanții în ceea ce priveşte gradul de completitudine sau exactitate a informațiilor.

Informațiile sunt furnizate cu condiția ca persoanele destinatare să efectueze, înainte de utilizare, o evaluare proprie cu privire la gradul de adecvare al acestora. The Dow Chemical Company nu va fi responsabilă pentru daune de nicio natură rezultate din utilizarea informațiilor sau din situațiile în care utilizatorul s-a bazat pe informații sau pe produsul la care se referă informațiile.

Niciun aspect din prezentul document nu va fi interpretat ca o recomandare de utilizare a produselor, proceselor, echipamentelor sau formulelor care intră în conflict cu brevete, iar The Dow Chemical Company nu dă nicio declarație şi nu oferă garanție, expresă sau implicită, că utilizarea acestora nu va încălca niciun brevet.

PRIN PREZENTA NU SE DĂ NICIO DECLARAŢIE ŞI NU SE OFERĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ CU PRIVIRE LA INFORMAȚII SAU LA PRODUSUL LA CARE SE REFERĂ INFORMAȚIILE.

The Dow Chemical Company nu își ia niciun angajament să actualizeze sau să corecteze nicio informație care apare pe Internet sau pe acest server World-Wide Web.

Site-urile externe sunt guvernate de termenii și politicile proprii și nu sunt guvernate de politica de confidențialitate implementată de Dow, de termenii de utilizare ai site-ului web, de declarația de accesibilitate, sau de alți termeni și politici.