Objave podataka na temelju Zakona o transparentnosti Kalifornije

OBAVEZNE OBJAVE PODATAKA NA TEMELJU KALIFORNIJSKOG ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI U LANCU OPSKRBE IZ 2010.

Kompanija Dow Chemical Company („Dow“) potpisnica je dokumenta pod nazivom United Nations Global Compact i posvećena je promoviranju društveno odgovornog ponašanja koji je usklađen s 10 univerzalno prihvatljivih principa, uključujući one povezane s ljudskim pravima i radom: (4) eliminacija svih oblika prisilnog i obaveznog rada i (5) efikasno ukidanje dječjeg rada. Ti principi su utkani kroz cijeli Dijamantni standard — („Kodeks“). Od svih zaposlenika kompanije Dow i njene podružnice, uključujući i onih direktno odgovornih za upravljanje u lancem opskrbe očekuje se da poznaju i pridržavaju se ovog Kodeksa. Rigorozna obuka o sadržaju i primjeni Kodeksa obavezna je za svakog zaposlenika i svaki od njih mora povremeno potvrditi da je pročitao i da pristaje ponašati se u skladu s Kodeksom. Dow uzima vrlo ozbiljno u obzir i u potpunosti ispituje sva potencijalna kršenja zakona i Kodeksa na pošten, povjerljiv i fer način. Kad su navodi o kršenju Kodeksa od strane zaposlenika potkrijepljeni, saziva se odgovarajući menadžerski tim kako bi pregledao rezultate istraživanja i odredio konačni ishod. U skladu s težinom povrede, kazna može biti usmena ili pismena opomena, suspenzija sa ili bez novčane kazne, smanjenje bonusa ili opcija na dionice, degradacija, a za najteže oblike kršenja ili ponovljeno kršenje, i otkaz. Kodeks kompanije Dow navodi:

Poštovanje ljudskih prava i dostojanstva je kamen temeljac našeg poslovanja.

  • Mi ne koristimo prisilni ili nedobrovoljni rad.
  • Pridržavamo se svih propisa koji reguliraju dječji rad.

Međutim privrženost kompanije Dow se ne završava ovdje. U tu svrhu, u ožujku 2011., Dow je predstavio svoj Kodeks poslovnog ponašanja za dobavljače („Kodeks za dobavljače“), koji jasno artikulira osnovne principe ponašanja za dobavljače kad rad s kompanijom Dow. Kodeks za dobavljače je u ožujku 2011. poslan preko 35.000 dobavljača kompanije Dow u cijelom i objavljen na Dow.com. Između ostaloga, Kodeks za dobavljače definira očekivanja kompanije Dow u vezi ljudskih prava i dječjeg rada:

  • Zabrana prisilnog i obaveznog rada: Dobavljači ne smiju koristiti prisilni ili obavezni rad, uključujući rad u zatvoru, rad za otplatu troškova puta, smještaja i hrane, rad za otplatu kredita ili ropski rad.

  • Bez uznemiravanja i zlostavljanja na radu: Dobavljači moraju osigurati da njihovi radnici nisu predmet psihičkog, verbalnog, spolnog ili fizičkog uznemiravanja ili bilo koje druge vrste zloupotrebe i uskladit će se sa svim važećim propisima o zabrani uznemiravanja i zlostavljanja radnika.

  • Zabrana dječjeg rada: Dobavljači se moraju pridržavati svih propisa koji uređuju dječji rad.

    Kodeks za dobavljače također detaljno uređuje očekivanja kompanije Dow od dobavljača u vezi dobavljačevih sustava i procedura kako bi osigurali vlastitu i dobavljačevu sukladnost i moguće posljedice nesukladnosti:
  • Sukladnost: Dow očekuje od dobavljača da implementiraju sustave i kontrole koji će promovirati sukladnost sa svim postojećim propisima i principa iz ovog Kodeksa, uključujući politike, trening, nadzor i reviziju mehanizama. Dobavljači također moraju primijeniti takve ili slične principe svojim podizvođačima i dobavljačima koji izvoda radova i pružaju usluge kompaniji Dow. Dow rezervira pravo na procjenu i nadzor dobavljačeve sukladnosti s ovim Kodeksom. Od dobavljača koji nisu usklađeni s ovim Kodeksom očekuje se da implementiraju korektivne mjere ili ih se možda neće uzeti u obzir za buduće poslovanje.

Većina standardnih narudžbenica i predložaka ugovora kompanije Dow ažurirani su novim odredbama kako bi se od dobavljača zahtijevala sukladnost s Kodeksom u namjeri da novi dobavljači poštuju odredbe Kodeksa. Budući da postojeći uskoro ističu, Dow namjerava dodati slične odredbe u nove ugovore. Nadalje, kao dio sljedeće faze razvoja Kodeksa i kako dobavljači postanu sve više upoznati s njim, Dow trenutno procjenjuje potrebu za certifikatom o sukladnosti, samoprocjeni i/ili reviziji sukladnosti. Trenutno Dow upotrebljava strogi interni postupak odabira dobavljača za nove dobavljače. Još nisu donesene odluke o tome hoće li se buduća procjena provjeravati i hoće li se provoditi inspekcija dobavljača od strane nezavisnih trećih osoba i hoće li inspekcije biti nenajavljene.