Zveřejnění dle zákona o transparentnosti - California Transparency Act Disclosure

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VYŽADOVÁNO DLE KALIFORNSKÉHO ZÁKONA O TRANSPARENTNOSTI V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH Z ROKU 2010

Společnost The Dow Chemical Company („Dow“) je signatářem iniciativy United Nations Global Compact a zavazuje se k podpoře sociálně zodpovědného chování, které je v souladu s 10 univerzálně akceptovanými principy, včetně těch, souvisejících s lidskými právy a prací: (4) eliminace všech forem nucené a povinné práce a (5) účinné zamezení dětské práci. Tyto principy se projevují v celém Diamantovém standardu („kodex“). Ode všech zaměstnanců společnosti Dow a jejích poboček, včetně těch s přímou odpovědností za řízení dodavatelské řetězce, se očekává, že budou tento kodex znát a jednat v souladu s ním. Důsledné školení o obsahu a použití kodexu je povinné pro každého zaměstnance a každý zaměstnanec musí pravidelně potvrzovat, že kodex četli a souhlasí jednat v souladu s ním. Společnost Dow si uvědomuje závažnost věci a podrobně (ale s respektem, důvěrně a spravedlivě) vyšetřuje všechna potenciální porušení zákona nebo kodexu. Když je vzneseno obvinění, že zaměstnanec porušil kodex, je svolán příslušný tým vedení, aby přezkoumal nálezy šetření a určil konečný výsledek. Dle závažnosti porušení může trest zahrnovat verbální nebo písemné varování, výluku z práce s platem nebo bez platu, ztrátu nebo snížení bonusů nebo akciových opcí, přeřazení na nižší pozici, nebo, v nejzávažnějším případě nebo u opakovaného porušení, ukončení zaměstnaneckého poměru. Kodex společnosti Dow stanoví:

Respekt pro lidská práva a důstojnost je základním kamenem našeho podnikání.

  • Nevyužíváme nucenou nebo nedobrovolnou práci.
  • Jednáme v souladu se všemi platnými zákony o dětské práci.

Zde ovšem závazek společnosti Dow nekončí. Za tímto účelem v březnu 2011 společnost Dow odhalila svůj kodex obchodního jednání pro dodavatele („kodex dodavatelů“), který jasně formuluje základní principy jednání dodavatelů, spolupracujících se společností Dow. Kodex dodavatelů byl v březnu 2011 rozeslán přes 35 000 dodavatelů společnosti Dow po celém světě a zveřejněn na stránce Dow.com. Kromě jiného stanoví kodex dodavatelů předpoklady ohledně lidských práv a práce:

  • Žádná nucená nebo povinná práce: Dodavatelé nebudou využívat nucenou nebo nedobrovolnou práci včetně vězeňské pracovní síly, smluvních služebníků (tzv. indentured labor), práce výměnou za umoření dluhu nebo jiných závazků (tzv. bonded labor) nebo práce otroků.
  • Žádné obtěžování nebo zneužívání práce: Dodavatelé zajistí, že jejich zaměstnanci nejsou vystaveni psychologickému, verbálnímu, sexuálnímu nebo fyzickému obtěžování, ani jakékoliv jiné formě zneužívání, a budou jednat v souladu se všemi platnými zákony o obtěžování a zneužívání zaměstnanců.
  • Žádná dětská práce: Dodavatelé budou jednat v souladu se všemi platnými zákony o dětské práci.

Kodex dodavatelů také detailně popisuje očekávání společnosti Dow ohledně systémů a postupů dodavatelů k zajištění shody mezi nimi a jejich dodavateli a možné následky jejího porušení:

  • Shoda: Společnost Dow od dodavatelů očekává, že zavedou systémy a regulace k prosazení shody se všemi platnými zákony a principy, uvedenými v tomto kodexu, včetně zásad, školení a mechanismů monitoringu a auditu. Dodavatelé by také měli uplatňovat tyto nebo podobné principy vůči svým subdodavatelům a dodavatelům, se kterými spolupracují při poskytování zboží a služeb společnosti Dow. Společnost Dow si vyhrazuje právo hodnotit a monitorovat dodržování tohoto kodexu dodavateli. U dodavatelů, kteří nedodržují tento kodex, se očekává zavedení nápravných opatření, nebo s nimi může být ukončena budoucí spolupráce.

Většina standardních objednávek a šablon smluv společnosti Dow byla aktualizována, aby zahrnovala nová opatření a požadavky dodržování kodexu dodavateli, se záměrem, aby všichni noví dodavatelé společnosti Dow jednali v souladu s kodexem dodavatelů. Jak budou přibývat další smlouvy k obnovení, společnosti Dow plánuje přidat podobná ustanovení. Navíc je součástí dalších fází zavedení kodexu dodavatelů společností Dow (a jak se s ním dodavatelé lépe seznamují) právě probíhající vyhodnocení toho, zda bude společnost Dow vyžadovat certifikáty dodržování, sebehodnocení a/neb audity dodržování. V současné době společnost Dow využívá u nových dodavatelů přísný interní proces kvalifikace dodavatelů. Ještě nebyla učiněna rozhodnutí, zda budou budoucí hodnocení ověřena, zda budou dodavatelské audity prováděny třetí, nezávislou stranou, nebo zda budou audity neohlášené.